ساختار رایتینگ تسک 1 آیلتس جنرال

پخش ویدیو

وقتی که نام شخص را در نامه می‌دانید، از عبارت Yours sincerely برای sign off استفاده کنید.

اگر نمی‌دانید برای چه کسی نامه می‌نویسید، sign off صحیح در انتهای نامه به صورت Yours faithfully است.

Formal

 • Opening: Dear Sir or Madam, (وقتی که نام  را نمی‌دانید)
  Sign off: Yours faithfully
 • Opening: Dear Mr. Smith, (در صورت دانستن نام)
  Sign off: Yours sincerely
 • Opening: Dear Ms. Jones, (استفاده نکنید Mrs و Miss از)
  Sign off: Yours sincerely

Informal

 • First names are acceptable.
 • Opening: Dear Farhad,
 • Sign off: All the best

Reason for writing the letter Formal

وقتی شروع به نوشتن نامه می کنیم، بسیار مهم است که در همان ابتدا یک دلیل کوتاه برای letter خود ارائه دهیم. در زیر برخی از عبارات مفید آورده شده است.

Example for complaint letter:

 • I am writing to express my annoyance regarding (the treatment I received in your store last Friday)

Example for requesting information:

 • I am writing to ask for more information regarding (an extension to the deadline for this semester’s final essay)

Example for explaining letter:

 • I am writing this letter regarding….

Example for application letter:

 • I am writing to apply for (the position of Java programmer that I saw advertised in the local newspaper.)

Example of an apology letter:

 • I am writing to offer my sincere apologies for (my behavior at the company’s annual Christmas ball.)

Example for instruction letter:

 • I am writing to provide instruction about (the care of my elderly mother while I am away on business.)
 • I am writing this letter regarding….
 • I am writing to inform you of…
 • I am writing for more information about…
 • I am writing to bring to your attention to the matter of…

I am writing this letter regarding the scholarship program to study at London University which I read in Sunday Times on December 1st, 2014.

I am just writing to say thank you for the offer of joining your company.

I am just writing to invite you over to stay at my place for my birthday.

عبارات formal برای شکایت

شاید بیشتر سوالات رایتینگ جنرال مربوط به شکایت از یک اتفاق و حادثه در گذشته باشد. در ادامه عبارت رسمی برای شکایت از یک شرکت، شخص و غیره آمده است.

 • I am writing to express my annoyance regarding…
 • I am writing to make a complaint regarding…
 • I would like to take this opportunity to urge you to…

Reason for writing the letter Informal

Greeting

Dear Farhad,

 • I hope you and your family are all doing really well.
 • It’s been such a long time since we last spoke.
 • It’s been so long since we saw each other, and I wanted to…

Example 1: When responding to a letter

Dear Farhad,

 • I’ve been so busy that I only just got around to replying to your letter now.
 • I’ve been non-stop since I got back, so I thought I’d just drop a quick line.

Example 2: If you’re not sure they will remember you

Dear Farhad,

 • You might not remember me, but we were in primary school together.
 • I’m sure you’ll have forgotten, but we met during summer camp in 2008.

Example 3: When there is a need to thank them

Dear Farhad,

 • First of all, thank you so much for agreeing to look after my dog while I’m away.
 • Firstly, let me say that I’m so grateful for your help with this issue.

عبارات برای پایان نامه شما

از عبارات رسمی زیر برای انتهای Letter خودتان استفاده کنید. شما فقط باید یک مورد از Closing statement را انتخاب کنید و در همه رایتینگ‌ها بکار ببرید. بنابراین حساسیت نداشته باشید.

 • I look forward to hearing from you again.
 • I look forward to your prompt reply.
 • I am looking forward to your reply.
 • Thank you for your consideration.
 • I hope to hear from you soon.
 • I await your reply as soon as possible. (a complaint letter)

It’ll be great to catch up again soon. Give my best to everyone in the family. (informal)