نمونه رایتینگ پروسس process

نمونه رایتینگ پروسس process

توصیف یک فرایند به دستور زبان خاصی نیاز دارد، مانند جملات passive و sequencers برای نشان دادن نحوه ساخت یا پردازش چیزی در نمونه رایتینگ پروسس process. در این درس، ما به چگونگی استفاده از واژگان و دستور زبان و ساختار صحیح ielts writing process خواهیم پرداخت.در ادامه سه جواب نمونه برای رایتینگ process diagram نشان خواهیم داد. 

نمودارهای فرایندی از ساده ترین نوع‌های رایتینگ تسک 1 آکادمیک هستند، زیرا شما به صورت منطقی در حال توضیح فرآیند با استفاده از sequencers (ترتیب ها) و دستور زبان passive هستید. داده ها به صورت استاتیک هستند ، بنابراین نباید از افزایش و کاهش بنویسیم. این نوع رایتینگ با تمرین کافی بسیار ساده است. برای دیدن همه مطاب مربوط به رایتینگ تسک 1 آکادمیک اینجا کلیک کنید.

IELTS academic writing task 1 process diagram | Model answer included

لیست مطالب

ساختار نمودارهای فرآیندی

رایتینگ آکادمیک آیلتس 1 همیشه ساختار یکسانی دارد. در مورد نمودارهای فرآیندی، ما عمدتاً نحوه کار کردن یا ساخت چیزی را توصیف می کنیم.

 1. Paraphrase the task question

 2. Write a general overview of the main features (no statistics or detail here)

 3. Body paragraph 1: write in detail about feature 1 logically

 4. Body paragraph 2: write in detail about feature 2 logically

نمونه رایتینگ پروسس (1)

task 1 process diagram model answer 1

نمودار زیر تولید و فرآوری شیر و فرآورده های لبنی برای فروش تجاری را نشان می دهد. برای دیدن نمونه رایتینگ پروسس process بر روی دکمه سبز کلیک کنید.

You should spend about 20 minutes on this task

The diagram below shows the production and processing of milk and dairy products for commercial sale.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

IELTS Process Sample 1

The diagram illustrates the way milk is produced and processed into cheese, cream and butter and packaged for sale to consumers.

Overall, there are eight stages in the process, starting with cows grazing on the grass, to the milk processed at the dairy, to the sale of dairy products in supermarkets and shops.

In the first four stages, cows graze in the fields, after which they are taken to a milking machine to be milked twice a day. Following this, the milk is put into refrigeration storage. In the next step, the milk is put into a tanker where it is then ready to be delivered to the dairy on a daily basis.

In the last four stages, once the milk is delivered to the dairy, it is subsequently put through a pasteurisation process. It is also turned into various dairy products such as cheese, cream and butter. Finally, as soon as the milk and dairy products have been processed and packaged, they are then sent out to supermarkets and shops where they are displayed and ready for purchase by consumers.

180 words.

گرامر مربوط به نمودار دیاگرام (1)

Grammar for an IELTS process diagram

برای توصیف آنچه در هر مرحله اتفاق می افتد، شما نیاز به استفاده از گرامر (present simple passive and active) دارید، همچنین به sequencers مانند “Firstly, subsequently, next, following this, after that, then, finally” نیاز دارید. این برای نشان دادن مراحل دیاگرام است. نکته دیگر برای کمک به پیوند جملات، گرامر present perfect passive است. نگاهی به نمونه های زیر بیندازید.

Present Simple Passive.

object + to be + past participle: This is used to describe a process where the person is not important, also the passive is used for the stages of production.

 • The cows are milked by a milking machine twice a day.
 • The milk is put into refrigeration storage.
 • The milk is delivered by a tanker to the dairy.
 • Cream, cheese and butter are produced from the milk.
 • The items are packed into boxes
 • The tea leaves are picked.

Present Simple Active.

object+verb: The active is used to describe natural processes.

 • Cows graze in the fields.
 • Cows eat grass every day.
 • The sun shines.
 • Flowers grow.
 • Tea grows in India.
 • The moon rises in the evening.

Sequencers.

These are necessary when describing the stages in academic task 1 process diagrams for better cohesion and flow.

 • First of all
 • To begin with
 • at this point
 • then
 • after that
 • following this
 • after which
 • the next step is
 • subsequently
 • Finally
 • The last step is…

Example sentences:

 1. In the first four stages, cows graze in the fields.
 2. After that, the cows are put into a milking machine twice a day.
 3. Following this, the milk is put into refrigeration storage, after which it is transferred to a tanker.
 4. Subsequently, it is pasteurized, processed and made into cheese
 5. The last step is the milk and dairy products are sent out to supermarkets.

Present Perfect Passive.

object + to be + past participle: We can use once and when + present perfect passive to join two processes together.

 • Once the milk has been transferred to a tanker, it is then delivered to the dairy.
 • When the milk has been delivered to the dairy, it is subsequently put through a pasteurization process…
 • As soon as the milk and dairy products have been processed and packaged, they are then sent out to supermarkets where they are then stacked onto shelves ready for purchase.

مثال نمودار فرآیندی (2)

Writing task 1: Process diagram about recycling aluminum

You should spend about 20 minutes on this task

The diagram below shows the stages in the recycling of aluminium drinks cans.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

IELTS process Sample 2

The diagram illustrates the steps involved in how aluminium drinks cans are recycled. Overall there are seven stages in the process, from the cans being sorted at the collection centre to the melting down the process at the recycling plant where new aluminium is formed, and finally where new cans are produced and ready for sale again.

To begin with, in the collection centre used drinks cans are put into a recycling bin and then separated into aluminium and steel. Following this, the sorted cans are transported to a recycling facility where they are crushed into cubes ready for melting down. Regarding the recycling process, the cubes of old aluminium are melted down at high temperatures and turned into bars of new aluminium.

As soon as these bars have been created, they are formed into thin sheets and rolled up. Subsequently, this rolled up aluminium is used to create new drinks cans. Once they are made, they are ready to be filled with beverages and distributed to shops and vending machines for consumption. After that, the whole process is repeated all over again.

180 words

the passive is used in process diagrams in writing task 1 such as:

 • ‘used drinks cans are put into a recycling bin…’
 • ‘the sorted cans are transported to a recycling facility….’
 • ‘they are then made into thin sheets and rolled up’

You can also use specific phrases with the passive such as:  As soon as and Once.. see examples below:

 • As soon as these bars have been created, they are formed into thin sheets and rolled up.’
 • Once the cans are formed, they are ready to be filled with beverages and distributed to shops and drinks machines where the process is repeated all over again.’

مثال دیاگرام پروسس (3)

You should spend about 20 minutes on this task

The diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words. (Cambridge IELTS 12)

IELTS process Sample 3

The diagram illustrates the process by which geothermal energy is used in the production of electricity.

Overall, there are five steps in the process, starting from pumping down cold water into the geothermal zone, to producing electricity from the generator which is then sent into the electrical grid.

In the first step, cold water is pumped down 4.5 km underground through the injection well. Next, the water is injected into the geothermal zone, where hot rocks heat the water up as it passes through the Earth. Once the water has been heated up, it enters the production well and is then pumped up to the ground and into the condenser.

The last two stages are carried out above ground at the power plant. First of all, steam is produced from the hot water in the condenser. In the following step, the steam passes into the turbine and makes it a spin. Finally, the generator, which is powered by the turbine, produces electricity where it is then transferred into the electric grid via power lines.

172 words

سایر منابع

امتیاز (نمونه رایتینگ پروسس process)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ielts writing task 1 structure
آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
IELTS Writing Task 2
Students Writing Task 2