300 نمونه سوال رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

در این صفحه بهترین نمونه سوالات رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1 با جواب، شامل نوع رایج Informal و Formal آمده است. شما نیاز به نوشتن یک نامه در مورد زیر دارید:

برای اطمینان از نوشتن صحیح نامه و نکات کلیدی، ابتدا باید سؤال را تجزیه و تحلیل کنید. اگر به طور واضح تمام 3 نکته را پوشش ‏ندهید، نمره پایین خواهید گرفت. حدود 2 دقیقه برای خواندن سوال و گردآوری ایده‌های خود وقت صرف کنید. فراموش نکنید که ‏برای نوشتن نامه فقط 20 دقیقه فرصت دارید، بنابراین وسواس نداشته باشید‎.‎

نامه های غیررسمی رایتینگ آیلتس

بسیاری از داوطلبین آنقدر به رایتینگ تسک 2 توجه می کنند که غالباً از رایتینگ جنرال 1 غافل می شوند. بدیهی است که 67% نمره رایتینگ متعلق به تسک 2 می‌باشد، اما اگر رایتینگ 1 شما ضعیف باشد، شما ممکن است نمره باند 7 را از دست بدهید. برای کسب نمره باند 7 در آزمون رایتینگ آیلتس، باید در هر دو تسک خوب عمل کنید.

در تسک 1 جنرال ielts ، فقط باید نامه بنویسید. در صورتی که مخاطب شما یکی از دو مورد زیر بود، لحن شما باید غیر رسمی باشد:

 1. a letter to a friend
 2. a letter to a family member

نامه های رسمی رایتینگ تسک 1 جنرال

نوع رایج Formal یکی دیگر از انواع لحن‌هایی است که باید بعداز خواندن سوال تشخیص دهید. در حقیقت به مخاطب شما یا کسی که به آن نامه می‌نویسید بستگی دارد. اگر افراد یا سازمان‌های زیر بودند، حتماً قوانین رایتینگ رسمی را رعایت کنید:

 1. a letter to your boss
 2. a letter to a company
 3. a letter of application
 4. a letter of complaint
 5. a letter to a teacher
 6. a letter of apology

نامه های رایتینگ تسک وان جنرال فوق می تواند مربوط به شکایات، اداره، دعوت نامه، توضیح در مورد چیزی، عذرخواهی، سبک روزنامه ها، نامه استعفا، درخواست اطلاعات یا نامه ای به استاد یا استاد سابق باشد.

دانلود نمونه سوال رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

در ادامه برترین نمونه سوالات رایتینگ جنرال آیلتس آمده است. تمامی سوالات مطابق آخرین استانداردهای آیلتس می باشند.

300 نمونه سوال رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

اهمیت خواندن نمونه سوال

بهترین نمونه سوالات رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1 با جواب  از منابع رسمی گردآوری شده است و همچنین این سوالات در زمان های مختلف از طریق داوطلبینی که سوالات امتحان را خوب به یاد می‌آوردند جمع‌آوری شده است. برای سوالات بخش آکادمیک به صفحه زیر مراجعه کنید.

IELTS Writing یکی از ۴ بخش آیلتس می باشد. این بخش برای آیلتس جنرال و آکادمیک متفاوت هستند. برای درک بهتر رایتینگ آیلتس جدول زیر را ببینید.

مدت زمان بخش رایتینگ آیلتس۶۰ دقیقه
تعداد بخش ها۲ بخش (Task 1 و Task 2)
تعداد کلمات مورد نیاز Task 1150 کلمه
تعداد کلمات مورد نیاز Task 2250 کلمه

نکاتی در مورد نمونه writing task 1 general

برنامه ریزی مهم است ، توصیه می کنم حدود 4 دقیقه را برای تجزیه و تحلیل سوال صرف کنید، به ایده ها فکر کنید، آیا سوال formal یا informal است؟ فکر کردن به opening line و paragraphing (معمولاً 3 پاراگراف). همچنین می توانید برای نامه های informal از contractions و colloquial expressions برای تهیه نامه استفاده کنید. برای آموزش بیشتر از این صفحه و کتاب‏ های رسمی کمبریج بهره بگیرید. نمونه سوالات رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1 که در بالا آمده است، حدود 12 سوال دارد.

نوع نامه formal ، semi-formal و informal در IELTS جنرال وجود دارد. اگر نامه به “دوست” ارسال شده باشد، حتی اگر نامه‌ای به یک دوست در یک محتوای تجاری باشد، همیشه informal است. بیشتر نامه‌ها formal یا informal خواهند بود.

برای نامه های formal و informal ساختار و قالب  همواره یکسان است و همیشه 3 نکته را در متن نامه writing ielts general خود پوشش دهید. در زیر ساختار 7 مرحله را مشاهده می کنید.

8 stepes in general writing

One of your friends is going to visit your city for a short period. Write a letter to your friend. In your letter, you should:

 • tell what time of year is most suitable for sightseeing around the city.
 • describe some places that are worth visiting
 • say how to find an inexpensive hotel

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Jackie,

I am more than excited to know that you are going to spend your holiday visiting Hoi An Ancient Town – one of the most peaceful towns in Vietnam. I am writing to tell you the most suitable season for touring Hoi An as well as give you a list of main tourist attractions in the town and some useful information about accommodation.

First of all, it would be a great idea to visit Hoi An in spring if you plan to enjoy the best season of the year. Indeed, there are a number of multicultural festivals lasting from early spring until the end of the second month of the lunar calendar, so you will have many options to choose from to arrange an ideal timetable for your sightseeing.

As to some must-see attractions, various kinds of ancient houses in Hoi An are undoubtedly the first choice for those who are keen on age-old architectural styles like you. In 1999, Hoi An was designated the UNESCO World Heritage Site, so I hope you will enjoy your time in this very unique living museum of oriental houses and lifestyle.

Also, your next destination should be the Museum of Trade Ceramics, which is a lively description of the history of Hoi An. Finally, it is a big mistake for you to come to Hoi An without visiting the picturesque Japanese Bridge. In spite of its name, the bridge, which was built by Japanese traders in the seventeenth century, carries delicate traits of ancient Vietnamese architecture.

Anyway, before you leave for Hoi An, I suggest you reserve your hotel room in advance via the Internet to save up to 50% of the expense as well as guarantee you a place in festival seasons.

As soon as you have finalized your travel plan, please give me a call and allow me to pick you up at Da Nang Airport. Cheers,

Bahram Zandi

( 317 words)

You are going to have a business trip and arrange for your friend to look after your children. Write a letter to your friend. In your letter, you should:

 • tell him/her which kind of food your children like and dislike.
 • tell him/her what kind of activities your children can attend.
 • tell him/her the time you will pick up your children.

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Lily,
I am writing to ask for your help to take care of my kid – Tony, when I am on a business trip from next Monday to next Friday.

As you know, Tony has a fever for all sweet food, especially ice cream. But he is allowed to have it only once every two weeks because he has already got two bad teeth. Therefore, the whole next week he would have no chance to access sweets. Please show your mercy by being tough since he is very good at begging. Besides, he hates fruits but he is really into fruit juice. I would appreciate it very much if you can make one cup of juice every day for him. By the way, I would buy those he likes and take them to your place later this weekend. Except for the above two things, Tony is a cute company and an easy-to-please boy that will bring you little trouble.

Plus, he enjoys playing basketball very much, and I have noticed the basket in your backyard. That would be his playground where he can hang around after school. He sometimes would bring some other kids and playgroup basketball game. So make some rules when I am away. The one-hour physical practice is adequate for a 7-year-old boy, or he would make trouble in having a sound sleep at night by being too excited.

I will pick him up on Friday next week. I’ll give you a call right after my landing off.

Thanks a lot for your help.
Love,

Bahram Zandi

(259 words)

Your friend wants to come to your city and stay with you for one week for a holiday. However, it is impossible for you to accompany him. Write a letter to your friend. In your letter, you should:

 • apologize to your friend
 • explain why you can not stay with him
 • suggest an alternative plan for the holiday

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Peter,

I am so happy to learn that you are coming to Sydney for the coming holiday. Four years after graduation, we will finally have the chance to meet! However, I regret to tell you that I will not be able to stay with you while you are here.

The reason is that recently I have been promoted to the position of regional manager. Good news, isn’t it? But it also means that I will be relocated to our regional headquarters in Hong Kong. I am scheduled to leave for Hong Kong on Feb. 10, the second day of your visit, so I’m afraid the only day we can meet is the 9th when you arrive.

I don’t want this to ruin your holiday, so I have made an alternative plan. I have made a reservation for you in a Youth Hostel near where I live. The price is reasonable and the service is good. Also, a friend of mine will be with you if you need any help. He is a local Australian and used to work as a tourist guide. I am sure you will have a wonderful time travelling with him.

See you soon!

Best wishes,
Bahram Zandi

(201 words)

Your friend from an English-speaking country will come to your city for a holiday. Write a letter to your friend. In your letter, you should :

 • invite him to stay with you
 • introduce some places to visit
 • give him some advice

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Tom,

I am so glad to know that you will be coming to Da Nang for a visit. Four years after graduation, we will finally have the chance to meet again! How have you been all these years? Still single, I guess?

You mentioned that you would like me to help you find a hotel. Actually, you can stay with us because we have a spare room and you know my wife and my son are both looking forward to meeting you!

As to the places worth visiting, I think Hoi An Ancient Town is a must for all visitors to Da Nang. In Hoi An, you will have a chance of seeing one of the most prosperous trading ports of Vietnam in the fifteenth and sixteenth centuries. For the next days of your journey, I suggest you visit the Marble Mountains with arrays of wonderful caves and pagodas. In addition, the 400-year-old Non-Nuoc Arts Village, where you can buy marble handicrafts as souvenirs, certainly deserves your time of visiting.

Finally, a kind reminder – as the weather in Da Nang is getting colder, you had better bring more clothes with you. Don’t forget your camera either.

Let me know your flight number so that I can pick you up at the airport.

Best wishes,
Bahram Zandi

(217 words)

Your neighbour keeps his pets in the garden, which has caused some troubles in your life. Write a letter to your neighbour. In your letter, you should:

 • say who you are and why you write this letter.
 • explain the problems
 • give your suggestion on how to solve the problems 

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Sam,

This is your neighbour David and I drop this line to talk about your dog Lisa, who has caused some troubles to me and my family.

Considerate as you are, you have already asked your niece Lily to take care of the dog when you are away. However, I do not think that Lily is doing a good job. Lisa is left alone most of the time with no adequate food and water, resulting in her excessive barking, which annoys me and almost everyone around the neighbourhood. Worse still, Lily only comes every other day, which means the little cutie often has to be confined to the house for a whole day. This, again, causes her to bark even more.

I was wondering if you could ask Lily to come and look after Lisa on a daily basis next time. Or, if she’s too busy with her study, my little son Johnson can take over the duty.

You can call me when you come back so we can discuss this problem further.
Best wishes,

Bahram Zandi

(177 words)

Your friend from an English Speaking country will come to your city for a holiday. Write a letter to your friend. In the letter, you should:

 • invite him to stay with you
 • introduce places to visit
 • give him some advice

Write at least 150 words.

Model Essay

Dear Tom,

I am so glad to know that you will be coming to Da Nang for a visit. Four years after graduation, we will finally have the chance to meet again! How have you been all these years? Still single, I guess?

You mentioned that you would like me to help you find a hotel. Actually, you can stay with us because we have a spare room and you know my wife and my son are both looking forward to meeting you!

As to the places worth visiting, I think Hoi An Ancient Town is a must for all visitors to Da Nang. In Hoi An, you will have a chance of seeing one of the most prosperous trading ports of Vietnam in the fifteenth and sixteenth centuries. For the next days of your journey, I suggest you visit the Marble Mountains with arrays of wonderful caves and pagodas. In addition, the 400-year-old Non-Nuoc Arts Village, where you can buy marble handicrafts as souvenirs, certainly deserves your time of visiting.

Finally, a kind reminder – as the weather in Da Nang is getting colder, you had better bring more clothes with you. Don’t forget your camera either.

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

6 پاسخ

 1. سلام وقت بخیر من میخوام پکیج رایتینگ تسک 1 بخرم اما نرال و آکادمیک ب هم هست که من فقط جنرال میخوام

 2. خیلی دنبال رایتینگ جنرال استاندارد و تفکیک شده گشتم، فقط اینجا دیدم بخش رسمی و غیررسمی جدا شده
  بسیار ممنون از نمونه سوالات رایتینگ جنرال تسک 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *