logo-zandi-english

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس Paraphrase

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس Paraphrase

IELTS Writing Task 2: How to paraphrase

لیست مطالب

پارافریز چیست؟

یکی از مهمترین مهارت‌ها در رایتینگ تسک 2 آیلتس، دانستن نحوه paraphrase عبارات است. پارافریز کردن به معنای گفتن چیزی با کلمات جایگزین در عین حفظ همان معنی عبارت است.

نحوه پارافریز در مقدمه رایتینگ آیلتس، با تغییر ساختار جملات یا تغییر در شکل‌گیری کلمات، صورت می گیرد. این کار را می‌توان با استفاده از مترادف (کلمات با همان معنی) انجام داد. به یاد داشته باشید که اگر فقط سوال رایتینگ را کلمه به کلمه کپی کنید نمره خوبی نخواهید گرفت. در ضمن، لازم نیست تمام کلمات را عوض کنید، به خصوص اگر مترادف دقیق وجود نداشته باشد.

مقدمه را ساده و مختصر بنویسید، از جملات پیچیده استفاده نکنید یا سعی نکنید با دستور زبان سطح بالا، ممتحن را تحت تأثیر قرار دهید. ساده و مختصر بودن، نکته اصلی است.

گرامر پارافریز چگونه است؟

تغییر شکل کلمات یک مهارت مهم است که با استفاده از تغییر کلمات Verb، Gerund، Adjective، Noun انجام می‌شود. به نمونه های زیر نگاه کنید.

1. People increasingly access the news online these days, rather than buying newspapers and magazines to find out what is going on in the world.

2. There is an increase in people accessing the news online these days, rather than buying newspapers and magazines to find out what is going on in the world.;

3. An increasing number of people are buying what they need online nowadays.

4. In recent times, the number of people who buy what they need online is on the increase.

 1. جمله 1 (قید + فعل) استفاده کرده‌ایم (increasingly access)
 2. در جمله 2 از یک اسم + فاعل + gerund استفاده می کنیم (an increase in people accessing) و جمله را دوباره ساختار دادیم.
 3. در جمله شماره 3 از یک هم افزایی (an increasing number of) + present continuous (are buying) استفاده می کنیم.
 4. برای جمله شماره 4 آن را به یک relative clause (who buy) + a set phrase (on the increase)

برای استفاده از این تکنیک باید نسبت به دستور زبان خود اطمینان داشته باشید. اگر ساختار جمله را مجدداً به خوبی شکل دهید، توانایی شما برای دستیابی به نمره گرامر در دستور زبان به ممتحن ثابت می‌شود.

توجه به مترادف ها: هنگام استفاده از مترادف ها مراقب باشید، زیرا در صورت استفاده نادرست از آنها نمره شما پایین می آید. به یاد داشته باشید که لازم نیست همه چیز را تغییر دهید. برخی از کلمات می توانند به همان صورت باقی بمانند، فقط کافی است مترادف کلمات کلیدی را بنویسید.

مثال و قواعد Paraphrase

مثال‌های زیر فقط برای نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس است و صحبتی از جمله Thesis Statement نشده است.

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس (مثال 1)

Paraphrase Example 1

One of the major problems facing the world today is the growing number of refugees. Some say developed nations of the world should tackle this problem by taking more refugees. 

To what extent do you agree or disagree?

Paraphrased version:

A major issue in the world recently is the increasing number of refugees. Many believe that developed countries ought to deal with this problem by accepting more refugees.

Take a look at how I have paraphrased the words.

1. one of the major problems facing the world today = A major issue in the world recently
2. The growing number of = the increasing number of
3. some say = many believe
4. developed nations = developed countries
5. should tackle this problem = ought to deal with this problem
6. taking = accepting

مشاهده کردید که من کلمه “refugees” را به صورت paraphrase بیان نکرده ام زیرا بیان آن دشوار است، نزدیکترین کلمه “asylum seekers” خواهد بود، اما معنای آن کمی متفاوت است. بنابراین، در این حالت ، من فقط همان کلمه را از سوال حفظ می کنم.

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس (مثال 2)

Paraphrase Example 2

Some people think that sports involving violence, such as boxing and martial arts, should be banned from TV as well as from international sporting competitions.

To what extent do you agree?

Paraphrased version:

Certain people believe that violent sports, for example, martial arts and boxing, should not be shown on TV including international sporting events.

1. some people think = certain people believe
2. such as = for example
3. should be banned from TV = should not be shown on TV
4. as well as = including
5. competitions = events

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس (مثال 3)

Paraphrase Example 3

In many countries, a small number of people earn very high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries above a certain level.

Discuss both these views and give your own opinion.

Paraphrased version:

In various nations, there are some people who make large salaries. It is often said that this is beneficial for the country, on the other hand, people believe governments should limit salaries to a certain amount.

1. in many countries = in various nations
2. a small number of people = some people
3. some people believe = it is often said
4. good = beneficial
5. others think = on the other hand people believe
6. should not allow salaries above a certain level. = should limit salaries to a certain amount

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس (مثال 4)

Paraphrase Example 4

Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing.

Discuss both these views and give your own opinion.

Paraphrased version:

Many individuals would rather go through life staying the same, while other people like the idea of facing new challenges.

1. Some people prefer = Many individuals would rather
2. spend their lives doing the same things = go through life staying the same
3. others however = while other people
4. think that change is always a good thing =  like the idea of facing new challenges.

نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس (مثال 5)

Paraphrase Example 5

The impact that the growing demand for more flights has had on the environment is a major concern for many countries. Some people think that one way to limit the number of people travelling by air is to increase the tax on flights.

To what extent do you think this could solve the problem?

Paraphrased version:

There are global concerns over environmental problems caused by the growth of air travel. Tax hikes on tickets have been suggested by some as a measure to limit the number of air travellers.

You can see here the way I have moved the sentences around and changed the form of the words. It is not just about using synonyms. Practice this skill for a higher band score in Task Response.

همانطور که در تمام مثال‌ها می‌بینید، من همه چیز را دوباره بیان نکرده ام، بعضی از کلمات را نمی توان به طور دقیق بیان کرد زیرا معنی آنها عوض می‌شود.

پس از پارافریز کردن در جمله اول مقدمه، باید در جمله دوم Thesis Statement بنویسیم (برای درسی در مورد Thesis Statement اینجا را کلیک کنید) اگر سوال رایتنیگ آیلتس تسک 2 نظر شما را می‌پرسد، باید آن را در Thesis Statement و در کل مقاله بگنجانید.

چرا باید از paraphrase استفاده کنیم؟

اگر به معیارهای علامت‌گذاری زیر نگاه کنید، چیزی در مورد paraphrasing ذکر نشده است. اما، عبارات خط کشیده شده، نشان می‌دهند که اگر از کلمات و دستور زبان به صورت ماهرانه ای استفاده کنید، نمره Lexical resource و Grammatical range and accuracy شما بالا می‌رود.

هر دو معیار Lexical resource و Grammatical range and accuracy با هم 50٪ از نمرات شما را تشکیل می دهند. بنابراین با دستور زبان و پارافریز خوب در اینجا به شما کمک می کند. در حقیقت شما می‌توانید توانایی زبان خودتان را با پارافریز جملات نشان دهید.

اشتباهات متداول در Paraphrasing چیست؟

داوطلبینی که سطح زبان متوسط دارند، قادر به پارافریز جملات سوال task نیستند. آنها مدت زمان زبادی صرف نوشتن مترادف کلمات می‌کنند، اما در انتها نمی‌توانند از پس آن بر آیند. پارافراز کردن یک مهارت آکادمیک است که تسلط بر آن زمان بر است. داوطلبینی که در سطح upper-intermediate هستند، بهتر می‌توانند جملات سوال را پارافریز کنند. اگر به طور نادرست پارافریز کنید، نمره واژگان را از دست می‌دهید.

مسئله دیگر این است که برخی از دانش آموزان تمایل دارند سوال task را بیش از حد کپی کنند. شما می توانید برخی از کلمات کلیدی را کپی کنید اما کل سوال task را کپی نکنید. استفاده نادرست از مترادف‌ها در هنگام paraphrasing یک مشکل اساسی است. برای مثال کلمات “children” و “people” مترادف یکدیگر نیستند.

رایتینگ‌های زیادی با کلمه “humans” به عنوان مترادف “people” دیده شده است. اما شما می توانید از کلمه “humans” برای نوشتن موضوعات environment, wildlife, space exploration و غیره استفاده کنید. مانند عبارت زیر:

The concept of human settlements on Mars is becoming more and more realistic.

جمله بالا صحیح است، اما جمله زیر عجیب به نظر می رسد زیرا کلمه “humans” در جای مناسب استفاده نشده است. بهتر است فقط با کلمه “people” نوشته شود.

In recent decades, humans have become obese due to the consumption of fast food and convenience foods.

بعضی از مترادف ها معنی یکسانی ندارند و اینجاست که مشکلات پیش می آید.

Many parents believe that when their children read books for entertainment, they are wasting their time and that they should read only serious educational books.
What is your opinion about this?

1. Incorrectly paraphrased

Many parents reckon that when their minors read for relaxing they are wasting time, so kids ought to read more serious academic books.

در اینجا چند مسئله وجود دارد. اول اینکه بعداز  داوطلب از یک عبارت غیررسمی برای بیان نظر استفاده کرده است، کلمه “reckon” فقط در صحبت کردن استفاده می شود. کلمه “minors” یک عبارت مترادف برای “children” نیست. بعلاوه کلمه “relaxing” در اینجا  یک عبارت دقیق برای “entertainment” نیست. همچنین کلمه “kids” غیررسمی است و نباید از آن برای تعریف کلمه “children” استفاده شود. اگر نسبت به مترادف کلمه مطمئن نیستید، لغت را عوض نکنید.


2. Correctly paraphrased with a thesis statement

Many parents argue that reading books for amusement is a waste of their children’s time and that they ought to read more serious academic material. In my view, reading books for entertainment purposes is an excellent way to get younger children into the habit of reading and to help develop their imagination.

در اینجا کلمه “children” را نگه داشته ام، زیرا کلمه مترادف خوبی برای آن نیست. از کلمه “amusement” برای بیان عبارت “entertainment” استفاده کردم.

تمرین پارافریز Paraphrase

حالا نوبت شماست که سوال رایتینگ آیلتس تسک 2 که در زیر آمده است را پارافریز Paraphrase کنید و سپس برای دیدن نمونه پارافریز من روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید.

Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians, while others believe that creative artists should be funded by alternative sources.

Discuss both views and give your opinion.

Some people would argue that support in the form of government subsidies should be provided to creative artists, while others say that they ought to seek funds from other sources.

جمله Thesis Statement آورده نشده است، چرا که این آموزش تنها برای نحوه پارافریز در رایتینگ آیلتس Paraphrase است.

سایر منابع

8 پاسخ

 1. ممنون از اینکه وقت گذاشتین و پاسخ دادین سعی میکنم بهتر بنویسم

 2. سلام ممنون از مطالب خوبتون میشه برای این سوال راهنماییم کنید بنظرتون درست نوشتم
  Alot of places in the world rley on tourism as a main source of incom. Ufortunately , tourism can also be a source of problem if it isnot managed correctly.
  describe the advantages and disadvantages of tourism in the modern world. do you think that benefits of tourism outweight its drawback?
  Today’s, the tourism industry has become improved all over the world,which can be both a source of incom and a problem. I believe that if we can manege well, it will be more valueble.

  1. سلام، با یک مقدار تغییر به جمله زیر تبدیل اش کردم:
   In recent years, the tourism industry has improved globally, which can be both source of income and a problem for societies.
   اینجا برای نوشتن جمله Thesis Statement باید جمله بلندتری در پاسخ به سوال نوشته بشه.

 3. سلام و وقت بخیر. ممنون از سایت بسیار عالی و مفید تون
  من جمله بالا را پرافریز کردم اما از درستی آن مطمئن نیستم.

  It is argued the authorities of a country should consider a certain proportion of budget to support artists’ societies. While others think they ought to be supported from different sources.
  لطفا نظر خودتان به من اعلام کنید

  1. سلام، خیلی خوب نوشتید، من فقط یک کم تغییر دادم و به صورت bold نشان دادم:
   It is argued by some that the authorities of a country should consider a certain proportion of budget to support artists of their society, While others think they ought to be supported by different sources.

 4. با سلام و احترام , و ضمن تشکر از وبسایت بسیار خوب و پر محتوا
  آیا جواب مثال پارافریز مورد قبول هست؟

  Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians, while others believe that creative artists should be funded by alternative sources.

  پاسخ:
  It is often said that creative artists should be funded by governments, on the other hand, some individuals think that it could be provided by other sources

  1. سلام ممنونم
   خیلی خوب نوشتید، به نظرم من درست پارافریز شده
   از نظر من، نمره Lexical resource و Grammatical range and accuracy خوبی میگیرید. موفق باشید

   1. Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians, while
    others believe that creative artists should be funded by alternative sources

    سلام جمله ی بالا رو به صورت زیر پارافریز کردم به نظرتون خوبه؟

    many people believe that the creative artist،for example painters and musicians، ought to support by government.on the other hand ،some individuals argue that it can be provide by other sources

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش‌های گام به گام مهارت‌های آیلتس
Academic Task 1 Courses
General Task 1 Courses
IELTS Writing Task 2
Speaking Full Courses
Listening Full Courses
Reading Full Courses