آموزش conjunction,مثال برای conjunction

آموزش conjunction | مثال برای conjunction

استفاده از conjunction در رایتینگ آیلتس

برای نمره بالا در رایتینگ آیلتس، استفاده از حروف ربط یا conjunctions بسیار مهم است. این نشان می دهد که شما می توانید از دستور زبان دقیق استفاده کنید و به جریان writing شما کمک می کند. conjunction باعث می شود ممتحن راحت تر متن شما را بخواند. conjunction در واقع پیوند واژه ای است که برای اتصال جملات به کار می رود. این موارد در نمره گرامر مشخص شده اند و به طور مستقیم با معیار coherence and cohesion آیلتس مرتبط است.

اگر در هنگام نوشتن conjunctions اشتباه کنید، نمره coherence and cohesion کمتری خواهید گرفت. در حقیقت می توانیم با استفاده از conjunctions جملات پیچیده بنویسیم. در ادامه آموزش conjunction با ذکر چند نمونه مثال برای conjunction آمده است.

How to use conjunctions in IELTS essays, IELTS grammar

مثال برای conjunction

1. though, although, even though, nonetheless

Being a parent is often exhausting and stressful, but it is very rewarding.

اکنون می توانم این جمله را به 4 روش مختلف بازنویسی کنم و همان معنی را حفظ کنم.

 1. Although being a parent is exhausting and stressful, it is very rewarding.
 2. It is very rewarding being a parent. Nonetheless, it is also exhausting and stressful.
 3. Being a parent is exhausting and stressful, although it is very rewarding.
 4. Even though being a parent is exhausting and stressful, it is very rewarding.

Though, although and even though معنی یکسانی داشته و معمولاً “though” در انتهای جمله می‌آید.

در اینجا علائم نگارشی یا Punctuation مهم است، موقعیت کاما را در جملات بررسی کنید. “Nonetheless” معمولاً یک جمله را شروع می کند و بعد از آن یک کاما وجود دارد.

2. in spite of, despite, although

Studying overseas is expensive, but it is important for our career.

 1. Although studying overseas is expensive, it is important for our career.
 2. In spite of the cost, studying overseas is important for our career.
 3. Despite the cost, studying overseas is important for our career.

تمام جملات بالا معنی یکسانی دارند، بعد از “in spite of” یا “despite” ما نیاز به استفاده از یک اسم یا ضمیر داریم. بنابراین کلمه “expensive” را به “the cost” تغییر دادم، همچنین به موقعیت ویرگول توجه کنید. در اینجا نوشتن علائم نگارشی یا Punctuation نکته کلیدی است.

3. unless, providing, as long as

The government should take steps to tackle pollution or the environment will not be able to recover

 1. Unless the government takes steps to stop pollution, the environment will not be able to recover.
 2. Providing that the government takes steps to stop pollution, the environment will recover.
 3. As long as the government takes steps to stop pollution, the environment will recover.
 4. The environment will recover, as long as the government takes steps to stop pollution.

در مثال اول با استفاده از “unless” قسمت دوم جمله منفی شده است. unless غالباً برای warning دادن استفاده شود. معمولاً unless به معنی “except if” استفاده شود. برای مثال: “شما نمی توانید از این سالن ورزشی استفاده کنید مگر اینکه عضو شوید.” You can’t use this gym unless you have membership

4. while, whereas, on the other hand

(very useful in an overview in IELTS writing task 1)
The number of people who ate fast food once a month accounted for the highest percentage. The everyday category showed the lowest figures

 1. The number of people who ate fast food once a month accounted for the highest percentage, whereas the everyday category showed the lowest figures
 2. The number of people who ate fast food once a month accounted for the highest percentage. On the other hand, the everyday category showed the lowest figures
 3. The number of people who ate fast food once a month accounted for the highest percentage, while the everyday category showed the lowest figures

این جمله برای نشان دادن تضاد از line graph رایتینگ تسک 1 گرفته شده است. این conjunction برای مقایسه اعداد و ارقام کم و زیاد مهم هستند. توجه داشته باشید که از ویرگول با “while” و “whereas” استفاده شده است.

قواعد conjunction چگونه است؟

هنگام نوشتن رایتینگ تسک 2، شما باید نظرات خودتان را با conjunction ترکیب کنید. مثالهای زیر از مقالات مختلفی مانند جرم و جنایت، بهداشت، فناوری گرفته شده است.

Even though long prison terms are considered the best way to tackle crime, I think that there are other alternatives to bringing the crime rate down.

Many people would say that obesity is caused by fast food. However, I believe that it is caused mainly by lack of exercise.

Recently there is a concern that robots will take peoples jobs. In my opinion, as long as people update their skills, such as learning something that can only be done by humans, then this should not be a major cause for concern

گرامر conjunction در نتیجه گیری چیست؟

در اینجا 2 نمونه از نتیجه گیری وجود دارد که معنی یکسانی دارند. این دو مثال گرامر conclusion متفاوتی دارند، و از مقاله ای درباره فناوری گرفته شده است.

To conclude, even though there are concerns that people will lose jobs in the future to robots, I hold the view that as long as people can update their skills and offer a service that robots cannot do, then there should not be a cause for concern.

To sum up, In spite of concerns that people will lose their jobs in the future to robots, I believe that as long as people can update their skills and offer a service that robots cannot do, then there should not be a cause for concern.

تمرین و مثال برای conjunction

آیا می توانید برخی از حروف ربط یا conjunctions را به این جملات اضافه کنید؟ کلمات مورد نیاز شما در داخل پرانتز است. شما باید این کلمات را اضافه کنید و در ساختار جمله تغییراتی ایجاد کنید.

a) Studying IELTS can be stressful but it opens up career opportunities worldwide. (Even though)

b) I occasionally go to the movies but I prefer to download movies from the internet.  (Although)

c) My city is really overcrowded and expensive to live in but it has some great restaurants and bars. (Nonetheless)

d) Pollution in developing countries is a serious issue. If action is taken to sort the problem out then this can be solved. (Providing)

e) Pollution in big cities is a serious issue these days. If the problem is not tackled soon it will get out of control. (unless)

f) Obesity is a growing issue in developed countries but there is also a growing awareness of healthy eating. (despite)

g) Overall, Bobs Bakery saw upward trends in yearly income earned. Johns Bakery, which had started with the highest revenue, ended with the lowest earnings by the end of the period. (whereas)

a) Even though studying IELTS can be stressful, it opens up career opportunities worldwide.

b) I occasionally go to the movies, although I prefer to download movies from the internet.

c) My city is really overcrowded and expensive to live in. Nonetheless, it has some great restaurants and bars.

d) Pollution in developing countries is a serious issue. Providing action is taken to tackle the problem, then this can be solved.

e) Pollution in big cities is a serious issue these days. Unless the problem is tackled soon, it will get out of control.

f) Obesity is a growing issue in developed countries. Despite this, there is also a growing awareness of healthy eating.

g) Overall, Bobs Bakery saw upward trends in yearly income earned, whereas Johns Bakery, which had started with the highest revenue, ended with the lowest earnings by the end of the period.

In example c the word Nonetheless starts a new sentence.
In example f  I added this to despite.
In example g I used whereas in a writing task 1 overview to show contrast

تمرین نوشتن نتیجه گیری با conjunctions

جاهای خالی را با مطالبی که در این صفحه آموخته‌اید پر کنید و سپس نتیجه را با نظر خودتان به پایان برسانید.

a) In conclusion, ____________ many people say that living in the countryside is boring, my view is that…….

b) To sum up, it is clear that longer prison sentences are appropriate for serious criminals. ___________ I believe that…

c) To conclude, ________ the downsides to using the internet to communicate and develop relationships, I think that….

These are just possible answers, your answer may vary.

a) In conclusion, even though many people say that living in the countryside is boring, my view is that it is far less stressful than living in a big city.

b) To sum up, it is obvious that longer prison sentences are appropriate for serious criminals. Nonetheless, I believe that there are other alternatives to bringing the crime rate down.

c) To conclude, despite the downsides of using the internet to communicate and develop relationships, I think that the chance to interact with others worldwide can lead to positive outcomes for most people.

In each case, I have used conjunction and then given my opinion.

امتیاز (آموزش conjunction)
5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *