نحوه نوشتن رایتینگ map آیلتس آکادمیک (نمره بالای 7)

پخش ویدیو

نمونه رایتینگ Map گاهی اوقات به عنوان سوال در رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1 پرسیده می‌شود. انواع مختلفی از map ها وجود دارد و متداول ترین آنها مربوط به گذشته و حال است، یا ممکن است زمان هر دو map در گذشته باشد. همچنین maps هایی وجود دارد که پیشنهادهایی را برای آینده نشان می دهند، مانند طرح توسعه مجدد. برای نوشتن نمونه رایتینگ map ، شما باید از واژگان خاص استفاده کنید و دستور زبان مورد نیاز زمان گذشته ساده (was /were) و گرامر (present perfect/passive) برای توصیف تغییر و حروف اضافه بکار بگیرید.

ساختار رایتینگ map

ویژگی های اصلی map را انتخاب کنید و آن ها را پوشش دهید. قواعد رایتینگ map به این صورت است که در مقدمه فقط سؤال را Paraphrase کنید، Overview هرگز نباید شامل اعداد یا داده باشد. فقط ویژگی های اصلی map را خلاصه کنید. بدون هیچ نظری منطقی بنویسید و نتیجه گیری لازم نیست.

کلمات کاربردی برای نوشتن تغییرات رایتینگ map

در جدول زیر چهار دسته بندی برای نوشتن نمونه رایتینگ map آمده است. شما باید تمامی این لغات را یاد بگیرید تا در نوشتن رایتنیگ maps نمره باند خوب کسب کنید. در ادامه با ذکر چند مثال نحوه بکارگیری این لغات در جمله را شرح می‌دهیم.

Vocabulary to describe changes

ExpandingRemovingAdditionsChange into something
 • Enlarged
 • Expanded
 • Extended
 • Made bigger
 • Developed
 • Demolished
 • Knocked down
 • Pulled down
 • Removed
 • Torn down
 • Cut down {trees)
 • Constructed
 • Built
 • Erected
 • Introduced
 • Added
 • Planted {forests, trees)
 • Opened up (facilities)
 • Converted
 • Redeveloped
 • Replaced
 • Made into
 • Modernised
 • Renovated

Example sentences (passive grammar)

 • The offices were demolished and the surrounding area was redeveloped with a new leisure centre opening up.
 • The shopping centre was extended and the parking area was enlarged to accommodate more cars
 • The trees were cut down and a new office block was erected.
 • A railway was constructed with the introduction of a new train station.
 • The industrial area was modernised and made bigger with lots of new factories being built
 • The local government had the sports facilities renovated and the small park was made into a children’s playground
 • The park was replaced with a new housing complex.

اصطلاحات برای نوشتن موقعیت map

هنگام توصیف موقعیت مکانی بر روی map ، باید عباراتی مانند:

 1. to the north of
 2. to the east of
 3. in the west
 4. to the south of
 5. north-west of

حروف اضافه در توصیف مکان بر روی maps ضروری هستند ، مانند:

 1. on
 2. next to
 3. near
 4.  from north to south
 5. from east to west
 6. by
 7. across from
 8. nearby
 9. between
 10. beside
 11. over
 12. along

Example sentences

 • The trees to the north of the river were cut down and a new office block was built.
 • A railway was constructed to the east of the housing estate with the introduction of a new train station.
 • The forest to the west of the park was cut down and a new housing complex was constructed.
 • The industrial area to the south-west of the station was expanded.

Prepositions

 • Houses were constructed next to the primary school.
 • The forest near the river was cut down.
 • A new railway running from north to south was built.
 • The footpath by the river was expanded.
 • Parking facilities were added to the city centre.
 • The school across from the park was extended and new sports facilities were built.

توصیف تغییرات map در طول زمان

هنگام توصیف تغییر ، از present perfect و present perfect passive استفاده کنید. عبارات زمانی زیر را می‌توانید استفاده کنید:

 1. over the 20 year period
 2. from 1990 to 2000
 3. over the years
 4. in the last 10 years
 5. in the years after 1990

The present perfect and The present perfect passive shows that something started in the past up until the present moment (or near present)

Examples:

 1. has witnessed big changes
 2. has become more industrialised
 3. has been built
 4. has been modernised

جملات زیر اغلب برای نوشتن یک overview ، که جهت نشان دادن تفاوت بین دو maps استفاده می شوند.

 • Over the 20 year period, the area has witnessed big changes especially to the farmland areas which were redeveloped.
 • From 1990 to 2010 a new housing estate was constructed where a school once stood.
 • The forest and green spaces have been profoundly affected over the two decades and were replaced by housing.
 • In the period from 1990 onward, the leisure facilities were completely renovated.
 • The city centre has seen dramatic changes over the years.
 • In the years after 1990, the city centre was extensively modernised.
 • The town used to be very green but it has become much more industrialised in the last 15 years.
 •  A new stadium has been built and more sports faciities have been opened up over the years.

overview دقیقاً پس از مقدمه نوشته می شود و یک بیان کلی در مورد تفاوت های اصلی بین نقشه ها را بازگو می‌کند. overview بسیار کوتاه است ، شاید حدود 2 یا 3 جمله باشد. در overview به جزئیات نپردازید.

در  رایتینگ تسک 1 زیر دو map وجود دارد (گذشته “1986” و حال). در این حالت ، برای توصیف تغییرات باید از زمان past tense و present perfect استفاده کنید.

مثال نمونه رایتینگ map

دو نقشه زیر تغییرات شهر دنهام از سال 1986 تا به امروز را نشان می دهد.

You should spend about 20 minutes on this task

The two maps below show the changes in the town of Denham from 1986 to the present day.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

IELTS map Sample

The maps illustrate the main changes which have taken place in the town of Denham from 1986 to the present moment.

Overall, the town has most notably shown an increase in housing development which indicates a higher population and a move away from agriculture and farming.

One change that stands out is that there has been a significant redevelopment over the whole period. To the east of the river stoke housing now dominates the area of what was once farmland. In 1986 there were shops and just a handful of residential properties. Now there are neither shops nor farmland left, although the post office is still there. The bridge over the river stoke still stands as it did in 1986.

Another noticeable change is that more roads have been built around the housing complex. Additionally, the gardens that were in front of the large house in 1986 have been removed and the house has been expanded and converted into a retirement home. The primary school still stands and has been extended in the decades since.

(175 words)

Aim for around 170 to 190 words in this task. You will not have time to go into a long report and you need to be selective in writing task 1.

IELTS Model answer for 3 diagrams/maps over 3 time periods.

Here is a tricky-looking task. It consists of 3 maps/diagrams over 3 time periods showing changes that have taken place. Actually, it is easier than it looks as long as you logically group the information.

Planning is important in IELTS writing task 1 just as it is in the essay section writing task 2. Spend about 4 minutes planning a task 1 as you must analyse the task, think of what comparisons you have to make, the language / grammar needed and also decide on a logical structure.

The diagrams below show the changes that have taken place at West Park Secondary School since its construction in 1950.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Model answer

The diagrams illustrate how West Park Secondary School has changed since it was built in 1950.

Overall, the main school building remained unchanged throughout the whole timeframe, while the farmland and houses were removed to make way for a car park, a science block and a sports field in later years.

In 1950, the area around the school consisted of houses in the west and farmland in the south-west. There was also a playground behind the school and a main road in the north. Looking at the Map for 1980, it can be seen that the houses were demolished and a science block and a car park were built there. Another noticeable change is that the farmland was converted into a sports field, while the playground remained unchanged.

By 2010, although the science block remained untouched, it is evident that the sports field was relocated and made smaller. Additionally, the playground was reduced in size to make way for a larger parking facility. The main school building itself and the main road remained the same over the 60 year period.

179 words


Analysis

The introduction just rewords the task question, so start with paraphrasing the task by using synonyms or restructuring the sentences.

Keep this part simple and concise and make sure the paraphrasing contains the same meaning as the original task question. You do not have to paraphrase every single word but do not copy whole sentences.

The overview begins with ‘overall’ and briefly summarises the main features, no detail is given, such as years or key changes. I have only shown the main changes that have taken place.

The body paragraphs cover each map/diagram by year and the key changes. The task uses the past tense as the time periods are in the past.

I have also used the passive voice here such as   ‘it is evident that…’  and  ‘It can be seen that…’  To describe something that has been removed, use the passive such as ‘houses were demolished / ‘The farmland was converted into a sports field’  / ‘the sports field was relocated..’

Keep the word count below 190 words but above 160 words. A very long report (over 200 words) does not give you a higher band score and you will end up running out of time.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *